Dopyt úradného prekladu

*Povinné pole
Predpoklad vyhotovenia 1 deň
Cena: 26 €
- zľavy, ak viac ako 2 strany
- je potrebný originál
- často je potrebná aj apostila (tzv. superlegalizácia dokumentu, ktorú získate na obvodnom úrade, oddelení štátneho občianstva a matrík)
Predpoklad vyhotovenia 1 deň
Cena: 26 €
- zľavy, ak viac ako 2 strany
- je potrebný originál nie starší ako 3 mesiace
- často je potrebná aj apostila (tzv. superlegalizácia dokumentu, ktorú získate na obvodnom úrade, oddelení štátneho občianstva a matrík)
Predpoklad vyhotovenia 1 deň
Cena: 26 €
- zľavy, ak viac ako 2 strany
- je potrebná notárska kópia originálu podpísaná priamo notárkou
- poštovné v cene, možnosť poslať na dobierku alebo platba vopred na účet
Predpoklad vyhotovenia 1 deň
Cena: 26 €
- zľavy, ak viac ako 2 strany
- je potrebný originál nie starší ako 3 mesiace
- poštovné v cene často je potrebná aj apostila (tzv. superlegalizácia dokumentu, ktorú získate na obvodnom úrade, oddelení štátneho občianstva a matrík)
- Dynamic Edge LED
- 1 x Reality PRO
V prípade ak je rozsah prekladaného textu väčší ako dve normostrany ( NS = 1800 znakov resp. 250 slov) poskytneme na preklad zľavu. K vyhotoveniu úradného prekladu je potrebný originál s podpismi a pečiatkami. Na presné určenie rozsahu zdrojového textu na úradný preklad je vhodné poslať nám ho elektronicky alebo naskenovaný najskôr e-mailom resp. cez internetový formulár. V prípade potreby vám môžeme poslať preklad najskôr v elektronickej forme na zapracovanie pripomienok. Následne dáme zmeny zaviesť naspäť do zdrojového textu a dokončiť proces zhotovenia úradného prekladu. Ak potrebujete úradný preklad vo viacerých kópiách, je nutné na to vopred upozorniť. Ak sa dokumenty na preklad vzájomne iba veľmi málo líšia, navrhneme vám zľavu
- do akého jazyka preklad potrebujem
- v zmysle zákona je na preklad potrebný originál alebo notárska kópia originálu
- často, hlavne u dokladov osobnej totožnosti, úrady vyžadujú aj apostilu (superlegalizáciu dokumentu určeného do zahraničia), ktorú udeľuje ministerstvo alebo úrad, pod pôsobnosť ktorého daný dokument spadá (napr. krajský súd, obvodný úrad, ministerstvo školstva...)
- ak originál nie je k dispozícii, je potrebné vyžiadať od inštitúcie, ktorá úradný preklad požaduje, povolenie zviazať preklad s obyčajnou kópiou
- ak máme originál a potrebujeme ho iba za účelom úradného prekladu, s prekladom sa môže zviazať priamo originál
- ak si originál chceme nechať, dáme si zhotoviť jeho notársku kópiu
- notársku kópiu dokumentu určeného do zahraničia musí podpisovať priamo notárka, nie jej zamestnankyňa
- niekedy je problematické zohnať notársku kópiu cudzojazyčného dokumentu. Vtedy odporúčame najskôr si dať urobiť úradný preklad na základe obyčajnej kópie, a následne získať potvrdenie o pravosti kópie od notára – odporúčame však dohodnúť si konkrétny postup priamo s notárom
- úradný preklad o rozsahu do 5 strán vyhotovujeme do 24 hodín
- za vyhotovenie v rámci toho istého dňa účtujú úradní prekladatelia 50% príplatok
- ak má preklad viac ako 2 strany, udeľujeme zľavy
- za preklad treba platiť osobne v hotovosti pri prebierke alebo vopred bankovým prevodom na účet
- preklad je možné zaslať aj na dobierku na určenú adresu (okrem zahraničia, kde je nutná platba vopred prevodom, môže byť aj účet Paypal alebo Skrill)
- poštovné je v cene prekladu, v prípade urgentnosti môžeme dohodnúť kuriéra za príplatok
- klientom z Bratislavy umožňujeme vyzdvihnutie prekladu priamo v Bratislave na dohodnutej adrese

Telefonická objednávka

NON-STOP: 0908 790 586
Kancelária: 037 6578 025
SKYPE OBJEDNÁVKA

Objednávka prekladov emailom

Email: asap@prelozime.skČo je úradný preklad

Úradný preklad, niekedy uvádzaný ako súdny preklad alebo súdne overený preklad. Na rozdiel od bežného prekladu je opatrený okrúhlou pečiatkou prekladateľa, ktorý ho prekladal, preto mu aj laici hovoria preklad s okrúhlou pečiatkou. Pečiatku so svojim menom a štátnym menom má iba prekladateľ, ktorý úspešne absolvoval skúšky spôsobilosti a bol zaradený do zoznamu súdnych znalcov a prekladateľov a stal sa úradným prekladateľom, i keď tento termín nie je v Zákone o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Činnosť „úradných“ tlmočníkov a prekladateľov sa teda riadi zákonom č. 382/2004 Z. z. Táto právna norma bola nedávno novelizovaná zákonom č. 65/2018 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2018. Úradných prekladateľov je preto obmedzený počet pre každú jazykovú kombináciu.

Na čo slúži úradný preklad?

Úradný preklad slúži, ako už názov hovorí, pre úradné účely štátnych orgánov a inštitúcií, ale požadovať ho môže aj iná právnická osoba. Ak ide o preklad dokumentu, ktorý slúži pre zamestnávanie či podnikanie, je dobré, ak tento dokument vyhotoví úradný prekladateľ. Toto však nie je podmienkou a v prípade potreby by sa dal bežný preklad dodatočne preložiť či overiť. Je však dobré, ak tento preklad preloží úradný prekladateľ a v prípade potreby z neho spraví tzv. úradný preklad. Takto sa zabezpečí aj potrebná kvalita prekladu aj priaznivejšia cena za požadovaný preklad. Úradný preklad je totižto drahší ako bežný preklad.

Kto je úradný prekladateľ?

Úradný prekladateľ je prekladateľ, ktorý úspešne absolvoval skúšky a je vymenovaný Ministrom spravodlivosti SR. Aby bolo jasné, že úradný preklad vyhotovil úradný prekladateľ, úradný prekladateľ dá na preklad pečiatku, a do prekladu zahrnie aj informáciu o prekladanom dokumente, ak sa na ňom na príklad nachádzajú podpisy či iné texty napr. v pečiatke. Ak áno, musí uviesť aj preklad textu na pečiatke. Ak je text v inom jazyku, uvedie to v doplňujúcej informácie o preklade. Preklad vytlačí a zviaže s originálom dokumentu trikolórou. Zároveň k úradnému prekladu pripojí prekladateľskú doložku, teda vyhlásenie, že má oprávnenie vyhotovovať úradné preklady v SR a že ide o úplný preklad dokumentu. Úradný preklad na záver úradný prekladateľ opečiatkuje okrúhlou pečiatkou so svojim menom a štátnym znakom, ktorú má zapožičanú od Ministerstva spravodlivosti SR, a preklad vlastnoručne podpíše. Z úradného prekladu nie je možné preklady textov vynechať či upravovať znenie prekladu. Iba úplný úradný preklad je zárukou zhodnosti prekladu s priloženým originálom.

Úradný preklad rozpoznáte nasledovne:

 • Úradný preklad je vo vytlačenej podobe (v prípade komunikácie medzi štátnymi orgánmi môže byť aj v el. podobe, ak je opatrený zaručeným el. podpisom prekladateľa).
 • Úradný preklad je s originálom zviazaný trikolórou a opatrený pečiatkou úradného prekladateľa.
 • Úradný preklad sa využíva na úradné účely.
 • Úradný preklad obsahuje úradnú doložku, ktorá potvrdzuje úplnosť úradného prekladu.
 • Úradný preklad je označený menom úradného prekladateľa, vymenovaného Ministerstvom spravodlivosti SR.
 • Úradný preklad musí byť úplný a nesmie sa dodatočne dopĺňať či meniť.


 • Najčastejšie úradné preklady dokumentov sú:

  Úradný preklad rodného listu

  Úradný preklad rodného listu slúži na úradné konanie prekračujúce hranice štátu.

  Úradný preklad sobášneho listu

  Úradný preklad sobášneho listu slúži na úradné konanie prekračujúce hranice štátu. Je potrebný originálny dokument, ktorý vydáva Obvodný úrad, oddelenie štátneho občianstva a matrík. Niekedy je potrebný aj apostil, stojí 10 eur.

  Úradný preklad výpisu registra trestov

  Úradný preklad výpisu registra trestov slúži na úradné konanie prekračujúce hranice štátu. Je potrebný originálny dokument nie starší ako 3 mesiace, je možné získať ho na slovenskej pošte. Niekedy je potrebný aj apostil, ktorý vydáva Obvodný úrad, oddelenie štátneho občianstva a matrík. Stojí 10 eur.

  Úradný preklad vysvedčenia alebo diplomu

  Úradný preklad vysvedčenia, alebo diplomu slúži na úradné konanie prekračujúce hranice štátu. Je potrebná notárska kópia dokumentu. Prekladá sa aj osvedčovacia doložka notára.

  Úradný preklad výpisu z obchodného registra

  Úradný preklad výpisu z obchodného registra slúži na úradné konanie prekračujúce hranice štátu. Je potrebný originál nie starší ako 3 mesiace, je možné získať ho na slovenskej pošte. Prekladá sa aj osvedčovacia doložka pošty.

  Úradný preklad obchodných zmlúv a iných dokumentov

  Úradný preklad obchodných zmlúv a iných dokumentov slúži na úradné konanie prekračujúce hranice štátu. Je potrebná notárska kópia dokumentu. Prekladá sa aj osvedčovacia doložka notára. Niekedy postačuje úradne preložiť len notárske osvedčenie o pravosti podpisov.