Na tejto stránke nájdete odpovede na vaše najfrekventovanejšie otázky ohľadom prekladateľských a tlmočníckych služieb. Otázky a odpovede, ktoré umožňujú zákazníkom získať potrebné informácie o cene, termíne, kvalite a procese prekladu, čo im pomôže rozhodnúť sa, či daný prekladateľ, alebo prekladateľská agentúra spĺňajú ich požiadavky. V prípade, ak ani tu nenájdete potrebné informácie o prekladoch resp. tlmočení, radi Vám pomôžeme nájsť odpoveď na zákazníckej linke 0908 790 586 resp. emailom asap@prelozime.sk.


PRE OTVORENIE ODPOVEDE KLIKNITE NA ZNAMIENKO PLUS VEDĽA OTÁZKY!

Svetovo uznávaná norma na dennú kapacitu prekladateľa je 2500 slov (10 normovaných strán). Ak potrebujete preklad rýchlejšie, rozdelíme ho medzi viacerých prekladateľov. Konzistenciu udržíme pomocou špeciálnych prekladateľských softvérov.

Preklad podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol vypracovaný prekladateľom vymenovaným ministrom spravodlivosti a zapísaným v zozname prekladateľov na príslušnom okresnom súde, slúži ako preklad pre štátne orgány a inštitúcie.

Rozsah prekladu sa počíta na normované strany, slová alebo riadky. Úradný preklad sa na Slovensku počíta na základe počtu normostrán. Normostrana obsahuje 1800 znakov vrátane medzier.

Konzekutívne tlmočenie je tlmočenie po krátkych úsekoch, vždy následne po tom, ako rečník dohovorí.

Rečník musí prihliadať na to, že je tlmočený, hovoriť pomalšie a po kratších úsekoch dávať priestor tlmočníkovi na odtlmočenie.

Simultánne tlmočenie prebieha zároveň s hovorením rečníka.

 1. Ak je simultánne tlmočenie dlhšie ako 2 hodiny, spravidla sú potrební dvaja tlmočníci, ktorí sa striedajú.
 2. Na simultánne tlmočenie je potrebné zabezpečiť aj tlmočnícku techniku.
 3. Tlmočníci vždy potrebujú pred tlmočením dostať podporné materiály, aby sa terminologicky pripravili.
 4. Počas niekoľkohodinového tlmočenia si tlmočník potrebuje robiť prestávky.

Rozsah textu určím cez súbor - vlastnosti - štatistika, alebo v ľavom dolnom rohu kliknem na počet slov.

Počet slov vydelím 250.

Rozsah v normovaných stranách sa vypočíta ako počet znakov vrátane medzier deleno 1800.

 1. Rozsah textu v exceli sa určí jeho vykopírovaním do wordu.
 2. PowerPoint má vo vlastnostiach uvedený počet slov.
 3. Rozsah needitovateľného dokumentu (obrázok, PDF) sa určí jeho skonvertovaním do wordu pomocou špeciálneho softvéru.
 4. Niekedy je možné vykopírovať text z PDF do wordu, ale nezachová sa pritom jeho grafický vzhľad.

Prepis sa účtuje na čas strávený prepisom.

Pri dopytovaní ceny a dodacieho termínu prepisu je potrebné uviesť dĺžku nahrávky v minútach a jazyk nahrávky.

Prepis jednej minúty slovenskej nahrávky zvyčajne trvá 5 minút.

 1. Prepis jednej minúty anglickej/nemeckej nahrávky zvyčajne trvá 7-10 minút.
 2. Dĺžka práce závisí od zvukovej kvality nahrávky a od rýchlosti dikcie.
 3. Je možné doobjednať si preklad nahrávky do slovenského alebo cudzieho jazyka.
 4. Pomôckou pre vykonanie prepisu je zoznam rečníkov.

Obsahom korektúry môže byť slovenský alebo cudzojazyčný text.

Účtuje sa na zdrojové slová alebo na dĺžku práce v hodinách.

Korektor prekladu sa zameriava na preklepy, čiarky, gramatiku, syntax, presnosť, typografiu a formát. Iný druh korektúry je korektúra štýlu.

 1. Korektúra sa vykonáva pomocou zapnutej funkcie sledovania zmien vo worde alebo pomocou funkcie komentárov v PDF.
 2. Korektúru odbornej terminológie vykonáva odborník z danej oblasti.
 3. Predtlačová korektúra sa zameriava už iba na typografiu, delenie slov na konci odsekov, neporušenosť fontov, prípadne súlad číslovania v obsahu a v dokumente.
 4. Vždy, ak má ísť dokument do tlače, okrem bežnej jazykovej korektúry a korektúry presnosti je nutné vykonať aj predtlačovú korektúru.

Cena tlmočenia sa určuje podľa počtu odtlmočených hodín, podľa toho, či ide o konzekutívne alebo simultánne tlmočenie, podľa počtu tlmočníkov a podľa cestovných nákladov, ktoré tlmočník vynaloží na premiestnenie sa na miesto tlmočenia.

Pri stanovení rozpočtu na tlmočenie netreba zabúdať ani na tlmočnícku techniku.

Pre stanovenie ceny za tlmočnícku techniku je potrebné uviesť jazyk a počet účastníkov akcie.

 1. Niektorí tlmočníci si stanovujú cenu na poldeň alebo na deň.
 2. Tlmočníkovi je potrebné honorovať aj prestoje a precestovaný čas.
 3. Precestovaný čas sa spravidla platí v polovičnej sadzbe.
 4. Tlmočníkovi je potrebné zabezpečiť občerstvenie a obedy a v prípade niekoľkodňového tlmočenia aj nocľah.

Cena prekladu závisí od rôznych faktorov, vrátane jazykového páru, rozsahu textu, náročnosti témy, termínu dodania, formátu a špecifických požiadaviek zákazníka. Existuje niekoľko bežných spôsobov stanovenia ceny prekladu. Pri bežných prekladoch používame na výpočet cenu na slovo. Cena na slovo sa líši v závislosti od jazykového páru, prípadne v závislosti od doplnkových služieb, ktoré závisia od účelu prekladu. Každý hľadá čo najlacnejší preklad, ale je aj dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi cenou a kvalitou, pretože nie všetky najlacnejšie možnosti zaručia kvalitný preklad. Ak potrebujete okamžite zistiť presnú cenu prekladu, môžete využiť buď náš automatizovaný formulár, alebo nám text pošlite na emailovú adresu asap@ prelozime.sk a obratom vám pošleme cenovú ponuku.

Cena prekladu sa počíta na základe počtu slov v originálnom dokumente. Cena na slovo sa líši v závislosti od jazykového páru. Počet slov v programe Microsoft Word získate vo svojom dokumente pomocou nasledujúcich krokov:.

 1. Otvorte svoj dokument v programe Microsoft Word.
 2. Dole vľavo uvidíte počet slov.
 3. Ak ide o Excel, text musíte vykopírovať do Wordu.
 4. 4. Ak ide o Power Point, počet slov získate cez Súbor-Informácie-Zobraziť všetky vlastnosti-Slová

Počet slov vynásobíte jednotkovou cenou za slovo. Niekedy je však zisťovanie počtu slov problematické, napr. ak je text vo formáte PDF, alebo naskenovaný a v obrázku napr. JPEG. Vtedy je najlepšie nám dokument zaslať a my si špeciálnym programom text skonvertujeme do wordu, spočítame počet slov a zašleme vám cenovú ponuku na preklad. Niekedy je možné text z PDF vykopírovať do Wordu (bez zachovania formátu).

Ak potrebujete okamžite zistiť presnú cenu prekladu, môžete využiť buď náš automatizovaný formulár, alebo nám v pracovných dňoch (pondelok – piatok 8:30 – 17:00) text pošlite na emailovú adresu asap@prelozime.sk a obratom vám pošleme cenovú ponuku. Cenovú ponuku dostanete spravidla do 2 hodín, v závislosti od zložitosti dopytu.

Cenu úradného prekladu vypočítavame na základe na základe zdrojového počtu normovaných strán (1800 znakov s medzerami), ktorý sa zaokrúhli na celé NS smerom nahor. Vo výnimočnom prípade účtujeme na žiadosť prekladateľa cieľový rozsah. Za účelom stanovenia ceny nám pošlite dokument emailom. Po obojstrannej dohode o cene a termíne bude potrebné zaslať dokument poštou alebo ho priniesť osobne do kancelárie.

Doba trvania prekladu závisí od niekoľkých faktorov:

 1. Rozsah textu: Všeobecne platí, že čím väčší je rozsah dokumentu, tým dlhšie trvá jeho preklad. Prekladateľ preloží denne okolo 2500 slov, čo je zhruba 10 strán bežného textu. V prípade potreby vám zabezpečíme preklad viacerými prekladateľmi, a takto urýchlime dodací termín.
 2. Jazykový pár: Doba trvania môže byť ovplyvnená kombináciou jazykového páru a to z dôvodu dostupnosti prekladateľov v tejto jazykovej kombinácii
 3. Odborná náročnosť textu: Ak ide o technický, právny, medicínsky alebo iný špecializovaný text, preklad môže vyžadovať viac času. Tieto oblasti vyžadujú dôkladné skúmanie a presnosť pri preklade, čo môže predĺžiť dodací termín vášho prekladu.
 4. Dostupnosť prekladateľa: Doba trvania prekladu sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej dostupnosti prekladateľa pre daný jazyk a špecializáciu.

Pri stanovení doby trvania prekladu je dôležité mať na pamäti, že kvalita prekladu by nemala byť obetovaná kvôli urýchleniu dodacieho termínu. Odporúča sa zabezpečiť dostatočný čas na dôkladný preklad a revíziu textu, aby sa zabezpečila presnosť a kvalita prekladu. Presný dodací termín tvorí súčasť našej ponuky, ktorú dostanete do 30 minút po vašom dopyte (v pracovných dňoch pondelok – piatok 8:30 – 17:00).

Všeobecne je pravdou, že čím väčší je rozsah dokumentu, tým dlhšie trvá jeho preklad. Prekladateľ denne preloží približne 2500 slov, čo zodpovedá približne 10 stranám bežného textu. Ak je potrebné, môžeme zabezpečiť preklad viacerými prekladateľmi, aby sme urýchlili dodací termín. Konzistenciu zabezpečíme zdieľanou prekladovou pamäťou a glosárom.

Ako hovorí aj náš názov ASAP-translation, vždy sa snažíme poskytnúť zákazníkovi čo najlepší dodací termín, ale dbáme aj na zachovanie kvality prekladu. V prípade, že je nutné termín ešte skrátiť, pokúsime sa dohodnúť s prekladateľom lepší termín (ak je to možné), čo však môže byť podmienené zvýšením ceny prekladu za prácu cez víkend či v noci. Pri expresných prekladateľských službách využívame aj preklad viacerými prekladateľmi, ktorí pracujú paralelne na rôznych častiach dokumentu, čím sa urýchľuje celý proces prekladu. Na zvýšenie rýchlosti prekladu tiež využívame aj technológie prekladovej pamäte a automatizáciu.

Preklady z taliančiny sú bežnou službou, ktorú poskytujeme našim zákazníkom, v minulom roku sme z taliančiny prekladali viac ako 160 projektov. Na Slovensku pôsobí relatívne veľa talianskych firiem, a preto sú preklady z taliančiny dôležitou službou pre našich klientov.

Poskytujeme aj preklady do taliančiny, aj keď treba povedať, že o preklady do talianskeho jazyka nie je až taký záujem.

Za posledný rok sme zrealizovali preklady v 132 jazykových kombináciách, alebo ak chcete jazykových pároch. Najčastejšie sa prekladalo v jazykovej kombinácii z angličtiny do slovenčiny, nasledoval preklad z nemčiny do slovenčiny, z angličtiny do češtiny a preklad z nemčiny do češtiny. Z prekladov do cudzieho jazyka je najčastejšia kombinácia preklad zo slovenčiny do angličtiny, ďalej pokračuje francúzština do slovenčiny. Preklady z cudzieho jazyka do iného cudzieho jazyka (ak nepočítam češtinu ako cudzí jazyk) predstavujú náročnejšiu prácu pre projektového manažéra a tu sa na prvom mieste umiestnila kombinácia preklad z angličtiny do poľštiny. Nasledujú kombinácia slovenčina nemčina, čeština angličtina, nemčina maďarčina, taliančina čeština, angličtina slovinčina a preklady zo slovenčiny do maďarčiny. Ďalšie jazykové kombinácie sa už vyskytujú menej ako 100 krát do roka.

Preklady strojárskych textov realizujeme pomerne často, a preto máme vytvorený tím skúsených prekladateľov v tejto oblasti. Kvalitný preklad strojárskych textov vyžaduje kombináciu technickej odbornosti a jazykových schopností. Tu je niekoľko faktorov, ktoré sú dôležité pre dosiahnutie kvalitného prekladu strojárskych textov:

 1. Technické znalosti: Prekladateľ by mal mať solídne znalosti v oblasti strojárstva a strojárskeho priemyslu. Musí mať porozumenie technických termínov, konceptov a postupov v tejto oblasti.
 2. Jazykové schopnosti: Prekladateľ by mal mať vynikajúce jazykové schopnosti v oboch jazykoch - zdrojovom jazyku (z ktorého sa prekladá) aj cieľovom jazyku (do ktorého sa prekladá). Musí mať plynulosť, gramatickú presnosť a porozumenie špecifickým jazykovým štruktúram a výrazovým prostriedkom.
 3. Presnosť a odbornosť: Strojárske texty sú často veľmi presné a technicky náročné. Prekladateľ musí byť schopný zachovať presnosť a odbornosť pôvodného textu vo svojom preklade. Každý termín, postup a špecifikum by malo byť správne a presne preložené.
 4. Kontext: Prekladateľ by mal mať porozumenie kontextu a účelu textu. Môže ísť o návody na používanie, technické špecifikácie, výrobné postupy alebo iné druhy strojárskeho materiálu. Preložený text by mal zachovať pôvodný zámer a zrozumiteľnosť.
 5. Revízia a kontrola: Dôležité je tiež, aby bol preklad strojárskych textov zrevidovaný skúseným prekladateľom alebo odborníkom v danej oblasti. Táto fáza pomôže odhaliť a opraviť prípadné chyby, nepresnosti alebo nezrovnalosti.

Je dôležité si uvedomiť, že preklad strojárskych textov je špecifickým odborným odvetvím, a preto je dôležité mať k dispozícii skúseného prekladateľa so znalosťami a odbornosťou v oblasti strojárstva.

Kvalitný preklad textov z oblasti medicíny vyžaduje kombináciu odborných znalostí v medicíne a farmakológii, ako aj vysokú jazykovú zručnosť. Tu sú niektoré z najčastejšie prekladaných medicínskych dokumentov:

 1. Klinické štúdie a protokoly: Klinické štúdie sú dôležité pre testovanie nových liekov a postupov. Preklad týchto dokumentov zahŕňa správne preklady skúšobných protokolov, informovaných súhlasov, popisov metodológie a výsledkov.
 2. Lekárska dokumentácia: Tento druh dokumentácie zahŕňa lekárske správy, vyšetrenia pacientov, diagnózy, výsledky laboratórnych testov, zdravotnú históriu pacienta a podobne. Presný a presný preklad týchto dokumentov je nevyhnutný pre komunikáciu medzi zdravotníckymi profesionálmi.
 3. Liekové informácie: Preklad príbalových letákov a informácií o bezpečnosti liekov je dôležitý pre správne porozumenie a použitie liekov pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi.
 4. Odborné príručky a publikácie: Preklad odborných príručiek, monografií a publikácií z medicíny je tiež bežný. Tieto texty poskytujú špecializované informácie o konkrétnych chorobách, postupoch liečby, farmakoterapii a podobne.
 5. Lekársky výskumný článok: Preklad výskumných článkov z medicínskeho a farmakologického výskumu je častým požiadavkám. Tieto články obsahujú detailné štúdie, výsledky a závery z klinických skúšok a výskumov. Prekladáme aj medicínske patenty.

Pri preklade textov z oblasti medicíny je dôležité mať odborné vedomosti o medicínskych termínoch, postupoch a konceptoch. Rovnako je dôležité zachovať presnosť, jasnosť a zrozumiteľnosť prekladu, pretože správne porozumenie a interpretácia medicínskych textov sú kľúčové pre poskytovanie primeranej zdravotnej starostlivosti a výskum.

Prekladom textov z oblasti informatiky sa zaoberáme už niekoľko rokov a za toto obdobie sme si vytvorili tím skúsených odborných prekladateľov pre túto oblasť. Preklady z oblasti informatiky majú svoje špecifiká, ktoré je dôležité zohľadniť. Tu je niekoľko príkladov:

 1. Odborná technická terminológia: Informatika je bohatá na technickú terminológiu, ktorá je často jedinečná pre túto oblasť. Prekladateľ musí mať solídne znalosti v oblasti IT, aby presne preložil technické termíny, jazykové konštrukcie a pojmy, ako sú programovacie jazyky, databázové systémy, sieťové protokoly a podobne.
 2. Skratky a akronymy: V oblasti informatiky je bežné používanie skratiek a akronymov. Prekladateľ by mal mať schopnosť rozpoznať a správne preložiť tieto skratky a akronymy, ktoré môžu mať špecifický význam v danom kontexte.
 3. Kódovanie a syntax: Preklady v prostredí zdrojového kódu, algoritmov a iných častí programovania vyžadujú presnosť a zachovanie syntaktickej správnosti. Prekladateľ by mal byť oboznámený s programovacími jazykmi a ich syntaxou, aby správne preložil a zachoval logiku a fungovanie kódu.
 4. Užívateľské rozhrania UI: Preklad používateľských rozhraní softvéru, aplikácií a webových stránok vyžaduje schopnosť vyjadriť sa jasne, zrozumiteľne a v súlade s kontextom pre koncového používateľa. Musí sa dbať na lokalizáciu, kultúrne špecifiká a návyky používateľov v cieľovom jazyku.
 5. Bezpečnosť a ochrana údajov: V oblasti informatiky je dôležité dbať na ochranu osobných údajov a bezpečnosť informácií. Prekladateľ by mal mať povedomie o týchto aspektoch a dodržiavať pravidlá a štandardy ochrany údajov pri preklade príslušných dokumentov.
 6. Revízia a testovanie: Prekladateľ by mal mať na pamäti dôležitosť revízie a testovania prekladu v rámci prostredia IT. Je vhodné preveriť, či preklad správne funguje, či nedochádza k chybám a či je preložený text jasne a správne interpretovaný.

Podobne ako iné odborné preklady, aj preklady z oblasti informatiky si vyžadujú spojenie technických znalostí a jazykových schopností.

V telekomunikačnej oblasti má ASAP-translation.com dlhoročné skúsenosti a prekladali sme pre viaceré významné spoločnosti v oblasti telekomunikácií. Preklady z tejto oblasti majú svoje špecifiká, ktoré je pri preklade dôležité zohľadniť. Tu je niekoľko príkladov:

 1. Technická terminológia: Telekomunikácie sú charakterizované špecifickou technickou terminológiou, ktorú je potrebné presne preložiť. Termíny ako "RAN" (Radio Access Network), "VoIP" (Voice over Internet Protocol), "ISDN" (Integrated Services Digital Network) a ďalšie sa často používajú v tomto odvetví a vyžadujú presný preklad.
 2. Sieťové protokoly: Telekomunikačné siete fungujú na základe rôznych protokolov a štandardov. Prekladateľ musí mať odborné znalosti o týchto protokoloch, ako je napríklad "TCP/IP" (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), "OSI" (Open Systems Interconnection), "DSL" (Digital Subscriber Line) a podobne.
 3. Hardvérové zariadenia: Telekomunikačné preklady často zahŕňajú hardvérové zariadenia, ako sú routery, prepínače, modemy a iné sieťové prvky. Prekladateľ by mal mať porozumenie základných funkcií týchto zariadení a schopnosť presne preložiť ich názvy a vlastnosti.
 4. Mobilné komunikácie: S mobilnými technológiami prichádzajú špecifické výrazy a termíny, ako je "GSM" (Global System for Mobile Communications), "LTE" (Long-Term Evolution), "SIM" (Subscriber Identity Module) a ďalšie. Prekladateľ by mal byť oboznámený s týmito výrazmi a vedieť ich správne preložiť.
 5. Produkty a služby: Telekomunikačné spoločnosti ponúkajú rôzne produkty a služby, ako sú telefónne linky, internetové pripojenie, dátové balíky a podobne. Prekladateľ by mal mať schopnosť vyjadriť tieto ponuky jasne a zrozumiteľne v cieľovom jazyku.
 6. Technické dokumentácie: Telekomunikačné preklady zahŕňajú technické dokumentácie, ako sú návody na inštaláciu, používanie a údržbu telekomunikačného vybavenia. Preklad týchto dokumentov vyžaduje presnosť, jednoznačnosť a odbornosť.

Pri prekladoch z oblasti telekomunikácií je dôležité mať najmä technické znalosti v tejto oblasti a schopnosť správne preložiť technickú terminológiu.

Vďaka našim bohatým, dlhoročným a pestrým skúsenostiam, sme sa počas našej praxe stretli aj s prekladmi z oblasti zbrojárskej výroby. Preklady z oblasti zbrojárskej výroby majú svoje špecifiká, ktoré je dôležité zohľadniť. Tu je niekoľko príkladov:

 1. Technická terminológia: Zbrojárska výroba sa vyznačuje vlastnou technickou terminológiou, ktorá je nevyhnutná pre presný preklad. Termíny ako "AR-15" (Automatic Rifle-15), "ballistic protection" (balistická ochrana), "armor-piercing" (strelivo prenikajúce pancierom) a podobne sa často používajú v tejto oblasti.
 2. Zbraňové systémy: Preklady v oblasti zbrojárskej výroby sa často týkajú zbraňových systémov, ako sú pušky, delostrelecké systémy, tanky a ďalšie zložité vojenské technológie. Prekladateľ musí mať odborné znalosti o týchto zbraňových systémoch a schopnosť presne preložiť ich názvy a vlastnosti.
 3. Bezpečnostné a regulatórne predpisy: Zbrojárska výroba podlieha prísnym bezpečnostným a regulatórnym predpisom. Prekladatelia musia byť oboznámení s miestnymi a medzinárodnými predpismi týkajúcimi sa výroby a obchodu so zbraňami, aby mohli správne preložiť dokumenty súvisiace s týmito predpismi.
 4. Technické výkresy a špecifikácie: Zbrojárska výroba často zahŕňa technické výkresy, špecifikácie a návody na montáž. Prekladateľ musí mať schopnosť preložiť technické informácie v týchto dokumentoch presne a jasne, aby zabezpečil správne pochopenie a vykonanie montážnych postupov.
 5. Preklady protokolov a dokumentácie: Preklady zbrojárskych textov môžu zahŕňať aj vojenské protokoly, taktické dokumenty, štandardy a správy. Prekladatelia musia mať porozumenie vojenskej terminológie a postupov, aby mohli správne preložiť tieto dokumenty.
 6. Dôvernosť a bezpečnosť: Pri preklade zbrojárskej výroby je nevyhnutné dodržiavať prísne pravidlá týkajúce sa dôvernosti a bezpečnosti informácií. Prekladatelia musia mať na pamäti citlivosť informácií, s ktorými pracujú.

Preklady z oblasti farmácie sú veľmi náročné a netrúfne si na ne bežný prekladateľ. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam zvládame aj tieto preklady. Zabezpečenie kvalitných prekladov z oblasti farmácie vyžaduje kombináciu odborných znalostí v farmakológii a medicíne, ako aj dôkladnú lingvistickú zručnosť. Tu je niekoľko spôsobov, ako zabezpečiť kvalitné preklady z oblasti farmácie:

 1. Kvalifikovaní prekladatelia: Prekladateľ by mal mať odbornú kvalifikáciu v oblasti farmácie alebo medicíny. Majúc znalosti o farmakológii, liekoch, ich pôsobení a interakciách, budú lepšie schopní preložiť technické a špecializované texty.
 2. Porozumenie terminológie: Farmaceutická oblasť je bohatá na odbornú terminológiu, ktorá je dôležitá pre presný preklad. Prekladateľ musí mať hlboké porozumenie farmaceutických termínov a názvov liekov v zdrojovom aj cieľovom jazyku.
 3. Aktuálnosť vedomostí: Farmaceutický priemysel sa neustále mení a vývoj nových liekov a postupov je neustály. Prekladateľ by mal byť dobre informovaný o najnovších trendoch, výskume a inováciách v oblasti farmácie, aby mohol presne preložiť texty, ktoré sa týkajú najnovších liekov a terapií.
 4. Revízia a kontrola: Revízia a kontrola sú dôležité pre zabezpečenie kvality prekladu. Je vhodné, aby prekladatelia spolupracovali so skúsenými odborníkmi v farmaceutickej oblasti alebo s farmaceutickými spoločnosťami na zabezpečenie správnosti, presnosti a zrozumiteľnosti prekladu.
 5. Dodržiavanie regulácií: Farmaceutický priemysel podlieha prísnym reguláciám a predpisom, najmä pokiaľ ide o príbalové letáky, návody na použitie a klinické štúdie. Prekladatelia musia dodržiavať tieto predpisy a zabezpečiť, aby preklad bol v súlade s miestnymi a medzinárodnými farmaceutickými smernicami.
 6. Využitie odborných zdrojov: Prekladatelia z oblasti farmácie by mali mať prístup k dôveryhodným odborným zdrojom, ako sú farmaceutické slovníky, odborné články, referenčné príručky a databázy liekov.

Preklady z oblasti gastronómie a hotelierstva sú relatívne časté, keďže Slovensko sa snaží presadiť sa v oblasti turizmu. Aj keď by sa zdalo, že preklady v týchto oblastiach zvládne každý, majú aj tieto preklady svoje špecifiká a netreba ich podceňovať. Prekladové špecifiká v oblasti gastronómie sú podobné ako v oblasti hotelierstva a taktiež zahŕňajú niektoré špecifické aspekty týkajúce sa potravín, nápojov a reštauračného priemyslu. Tu je niekoľko faktorov, ktoré treba zohľadniť pri preklade v tejto oblasti:

 1. Jedálne lístky: Menu reštaurácie je jedným z najdôležitejších prekladových materiálov v gastronómii. Prekladateľ by mal mať znalosť gastronomických termínov, ingrediencií a špeciálnych pokrmov, aby presne preložil názvy jedál a ich popisy. Je tiež dôležité zachovať autentickú a lákavú prezentáciu, ktorá zaujme a osloví čitateľov.
 2. Kulinárske špeciality: Každá krajina a región má svoje vlastné kulinárske špeciality a tradičné jedlá. Pri preklade týchto špecialít je dôležité nájsť vhodný ekvivalent v cieľovom jazyku, ktorý vystihuje chuť, štýl a význam daného jedla. Niektoré jedlá môžu mať aj historické alebo kultúrne súvislosti, ktoré je potrebné zachovať.
 3. Sommelierstvo a nápoje: V gastronómii zohrávajú nápoje, ako víno, pivo a destiláty, veľkú rolu. Preklady v oblasti sommelierstva vyžadujú znalosť o enológii, regiónoch pôvodu, triedach vína a popisoch chuťových profilov. Taktiež je dôležité preložiť názvy nápojov a ich správne servírovanie.
 4. Kultúrne a regionálne rozdiely: Gastronómia je úzko prepojená s kultúrou a tradíciami. Prekladateľ by mal brať do úvahy kultúrne a regionálne rozdiely a preferencie pri preklade gastronomických textov. Napríklad, zvyklosti týkajúce sa stravovania, potravinárske zákony alebo stravovacie návyky môžu ovplyvniť preklad.
 5. Marketing a reklama: Preklady reklamných materiálov pre reštaurácie, ako sú letáky, webové stránky, sociálne médiá a podobne, vyžadujú dôkladnú znalosť cieľovej skupiny a ich preferencií. Je potrebné vyjadrovať sa pútavo s cieľom zaujať potenciálneho klienta.

Preklady v oblasti e-komercie, alebo ak chcete ecommerce sú jedna z oblastí, na ktoré sa špecializujeme a zákazníkom dokážeme ponúknuť prekladateľské služby vysokej kvality a zároveň za veľmi rozumnú cenu. Vieme, že preklad celého e-shopu zahŕňa veľa položiek, a preto by sa jeho cena dokázala vyšplhať pri klasických postupoch veľmi vysoko. My však volíme tzv. dynamické riadenie kvality prekladu a zákazníkovi presne navrhneme, ktorý typ prekladu odporúčame použiť pre jednotlivé položky. Niektoré e-shopy sa kvôli cene prekladu spoliehajú na prekladače ako je Google Translate resp. DeepL, avšak nedokonalé preklady môžu zákazníkov odradiť a môžu aj spôsobiť slabú vyhľadateľnosť produktu na internete. Najhorším prípadom je, ak chybný preklad napr. návodu na použitie spôsobí zákazníkovi škodu. Prekladové špecifiká v oblasti e-commerce tiež zahŕňajú špecifické termíny, technické aspekty týkajúce sa online nakupovania a elektronického obchodovania. Tu je niekoľko faktorov, ktoré treba zohľadniť pri preklade v tejto oblasti:

 1. Produktové popisy: V e-commerce je dôležité presne a zaujímavo opísať produkty, aby zákazníci mali jasnú predstavu o tom, čo kupujú. Prekladateľ by mal byť schopný presne preložiť informácie o produktoch, vrátane vlastností, špecifikácií, veľkostí, farieb a materiálov, aby zákazníkom poskytol relevantné informácie.
 2. Technické termíny: E-commerce často používa technické termíny a skratky, ako napríklad SKU (stock-keeping unit), CMS (content management system), SSL (Secure Sockets Layer) a ďalšie. Prekladateľ by mal byť oboznámený s týmito termínmi a schopný ich presne preložiť, aby sa zachoval technický charakter a správna interpretácia.
 3. Platobné metódy a finančné transakcie: V e-commerce je dôležité preložiť informácie o rôznych platobných metódach a procesoch finančných transakcií, ako sú platobné brány, kreditné karty, elektronické prevody peňazí a podobne. Prekladateľ by mal byť oboznámený s týmito systémami a schopný preložiť ich význam a postup, aby boli pre zákazníkov zrozumiteľné.
 4. Nákupný proces: V e-commerce je dôležité preložiť a optimalizovať všetky kroky v nákupnom procese, vrátane registrácie, pridávania produktov do košíka, vyplnenia údajov o dodaní a platbe, výberu dopravcu a potvrdenia objednávky. Prekladateľ by mal zabezpečiť, aby tieto kroky boli jasné a ľahko pochopiteľné pre zákazníkov, aby sa minimalizovali potenciálne problémy a nejasnosti.
 5. SEO a online marketing: V oblasti e-commerce je dôležité zohľadniť aj aspekty optimalizácie pre vyhľadávače (SEO) a online marketingu. Prekladateľ by mal mať znalosť relevantných kľúčových slov, fráz a stratégií pre online marketing, aby texty boli viditeľné a efektívne v rámci online prostredia.
 6. Podpora zákazníkov: Prekladové špecifiká v e-commerce zahŕňajú aj preklad textov týkajúcich sa zákazníckej podpory, ako sú odpovede na časté otázky (FAQ), pravidlá vrátenia tovaru a reklamácie, komunikácia prostredníctvom chatových okien a podobne. Prekladateľ by mal zabezpečiť, aby tieto informácie boli jasné, dôkladné a zrozumiteľné pre zákazníkov.

Preklad lekárskych správ vyžaduje zručnosti v medicínskej terminológii a presného prenesenia informácií z jedného jazyka do druhého. Tu je niekoľko kľúčových zásad pre správny preklad lekárskych správ:

 1. Porozumenie kontextu: Dôležité je mať celkové porozumenie lekárskeho kontextu a cieľa správy. Zistiť, pre koho je správa určená, aké informácie obsahuje a aký je jej účel. Toto porozumenie umožňuje správne interpretovať a preložiť obsah.
 2. Odborné znalosti: Prekladateľ by mal mať solídne odborné znalosti v medicíne a lekárstve. Musí byť oboznámený s lekárskou terminológiou, diagnózami, postupmi, laboratórnymi testami a inými súvisiacimi aspektmi medicínskej praxe.
 3. Presnosť a jednoznačnosť: Lekárske správy musia byť preložené s vysokou presnosťou a jednoznačnosťou. Každá diagnóza, symptóm, výsledok testu a liečebný postup by mal byť prenesený presne a bez chýb.
 4. Dodržiavanie štandardov: Pri preklade lekárskych správ je dôležité dodržiavať štandardy a formát, ktoré sa používajú v danej krajine alebo v lekárskej komunite. To zahŕňa zachovanie správnej štruktúry a formy, ako aj zohľadnenie miestnych požiadaviek a predpisov.
 5. Súkromie a dôvernosť: Lekárske správy obsahujú citlivé a súkromné informácie o pacientoch. Prekladateľ musí dodržiavať pravidlá ochrany súkromia a dôvernosti a zachovávať dôvernosť všetkých údajov pri preklade.
 6. Revízia a kontrola: Revízia a kontrola sú dôležité pre zabezpečenie kvality finálneho prekladu. Ideálne by mal byť preklad lekárskej správy skontrolovaný odborníkom v danej oblasti na zistenie prípadných chýb, nepresností alebo nedorozumení.

Je dôležité si uvedomiť, že preklad lekárskych správ je zložitý proces, ktorý vyžaduje spojenie medicínskych a jazykových schopností. Preto je vhodné spolupracovať so skúsenými prekladateľmi, špecializujúcimi sa na medicínu.

Našim zákazníkom bežne poskytujeme úradný preklad rodného listu a to nielen v našich pobočkách v Nitre a Bratislave, ale vďaka spolupracujúcim úradným prekladateľom prakticky na celom území Slovenska a v prípade potreby zabezpečíme úradný preklad rodného listu aj v zahraničí.
Úradný preklad rodného listu je preklad tohto dokumentu, ktorý je vykonaný kvalifikovaným prekladateľom alebo prekladateľskou agentúrou s oficiálnym osvedčením, ktoré potvrdzuje pravosť a presnosť prekladu. Úradný preklad rodného listu je nevyhnutný, keď je potrebné predložiť tento dokument v inom štáte alebo pred inštitúciami, ktoré vyžadujú oficiálny preklad.
Pri úradnom preklade rodného listu je dôležité, aby bol preklad vykonaný do cieľového jazyka s presnosťou a zachovaním všetkých informácií obsiahnutých v originálnom dokumente. Úradný preklad by mal obsahovať pečiatku prekladateľa, jeho podpis a dátum prekladu. V niektorých prípadoch môže byť tiež potrebné overenie prekladu notárom alebo iným právne oprávneným orgánom.
Je dôležité overiť si, aké konkrétne požiadavky na úradný preklad rodného listu sú v danej krajine alebo inštitúcii. Pravidlá a požiadavky sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a právnych noriem. Preto je vhodné konzultovať s príslušnými orgánmi alebo právnymi poradcami, aby sa zabezpečil správny postup a overenie úradného prekladu rodného listu.
Preklad vieme zabezpečiť aj elektronicky s mandátnym podpisom.

Bežne poskytujeme našim zákazníkom úradný preklad sobášnych listov nielen v našich pobočkách v Nitre a Bratislave, ale vďaka našej spolupráci s úradnými prekladateľmi pokrývame takmer celé územie Slovenska. Ak je potrebné, zabezpečíme tiež úradný preklad sobášneho listu aj v zahraničí.
Úradný preklad sobášneho listu je preklad tohto dokumentu, ktorý je vykonaný kvalifikovaným prekladateľom alebo prekladateľskou agentúrou s oficiálnym osvedčením. Sobášny list je oficiálnym dokumentom, ktorý potvrdzuje manželský stav a obsahuje informácie o manželoch, dátume a mieste svadby a ďalšie relevantné údaje.
Úradný preklad sobášneho listu je potrebný, keď je potrebné predložiť tento dokument v inom štáte alebo pred inštitúciami, ktoré vyžadujú oficiálny preklad. Preklad musí byť presný a zachovať všetky informácie obsiahnuté v pôvodnom dokumente.
Pri úradnom preklade sobášneho listu je dôležité, aby bol preklad vykonaný do cieľového jazyka s presnosťou a zachovaním všetkých dôležitých informácií. Prekladateľská agentúra alebo prekladateľ musí byť kvalifikovaný a osvedčený, a preklad by mal obsahovať pečiatku prekladateľa, jeho podpis a dátum prekladu. V niektorých prípadoch môže byť tiež potrebné overenie prekladu notárom alebo iným právne oprávneným orgánom.
Je nevyhnutné si overiť, aké konkrétne požiadavky na úradný preklad sobášneho listu sú v danej krajine alebo inštitúcii. Pravidlá a požiadavky sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a právnych noriem. Preto je vhodné konzultovať s príslušnými orgánmi alebo právnymi poradcami, aby sa zabezpečil správny postup a overenie úradného prekladu sobášneho listu.
Úradný preklad vieme zabezpečiť aj elektronicky s mandátnym podpisom.
Vieme vám zabezpečiť aj kvalifikované tlmočenie sobášneho obradu.

Našim zákazníkom na Slovensku i v zahraničí bežne poskytujeme úradné preklady vo všetkých jazykových kombináciách. Úradný preklad je preklad dokumentu, ktorý je vykonaný kvalifikovaným prekladateľom s osvedčením a potvrdzuje pravosť a presnosť prekladu. Úradný preklad je často vyžadovaný, keď je potrebné predložiť dokumenty v inom štáte alebo pred inštitúciami, ktoré vyžadujú oficiálny preklad.
Na Slovensku úradné preklady poskytujú kvalifikovaní prekladatelia, ktorí sú vymenovaní Ministerstvom spravodlivosti SR a spadajú pod Zákon o súdnych znalcoch a prekladateľoch. Títo prekladatelia musia splniť určité kritériá a mať potrebné skúšky.
Úradné preklady sú poskytované pre rôzne druhy dokumentov, ako sú rodné listy, sobášne listy, potvrdenia o vzdelaní, právne dokumenty, zmluvy, súdne rozhodnutia a ďalšie. Úradný preklad musí byť správne overený, čo znamená, že je potvrdený pečiatkou a podpisom prekladateľa, ktoré potvrdzuje jeho kvalifikáciu a oprávnenie vykonávať úradné preklady.
Pre zabezpečenie úradných prekladov môžete buď osloviť priamo úradného prekladateľa zapísaného v zozname úradných prekladateľov, alebo vyhľadať prekladateľskú agentúru, ktorá vám všetko potrebné zabezpečí. Týmto spôsobom docielite, že dokumenty sú preložené presne a v súlade s požiadavkami daného úradu alebo inštitúcie, ktorá vyžaduje preklad. Vždy je dôležité overiť si požiadavky a postupy pre úradné preklady v konkrétnom prípade alebo pred konkrétnym úradom alebo inštitúciou, kde sa dokumenty majú predložiť.
Úradný preklad vieme zabezpečiť aj elektronicky s mandátnym podpisom.

Áno, poskytujeme aj preklady technickej dokumentácie, ktoré sú jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich typov prekladov. Preklady technickej dokumentácie majú svoje špecifické požiadavky a výzvy. Tu sú niektoré z hlavných faktorov a špecifík, ktoré je potrebné zohľadniť pri preklade technickej dokumentácie:

 1. Terminológia: Technická dokumentácia obsahuje veľa odborných termínov a špecifického jazyka z danej oblasti, ako sú inžinierstvo, výroba, IT, medicína a podobne. Prekladateľ musí mať hlboké porozumenie tejto terminológie a schopnosť ju presne preložiť do cieľového jazyka.
 2. Presnosť a jasnosť: Technická dokumentácia musí byť presná a jasná, pretože sa často týka bezpečnosti, prevádzky a údržby technických zariadení alebo systémov. Prekladateľ musí zachovať všetky dôležité informácie a zabezpečiť, aby preklad bol jasný a zrozumiteľný pre používateľov.
 3. Lokalizácia: Pri preklade technickej dokumentácie je dôležité brať do úvahy miestne špecifikácie a normy. Napríklad elektro-technické normy, merné jednotky, národné predpisy a legislatíva môžu sa líšiť v rôznych krajinách. Prekladateľ musí zabezpečiť, aby boli tieto aspekty správne lokalizované v preklade.
 4. Formátovanie a grafický dizajn: Technická dokumentácia často obsahuje tabuľky, schémy, diagramy a iné grafické prvky, ktoré je potrebné správne preložiť a zachovať ich formátovanie. Prekladateľ by mal byť schopný pracovať s rôznymi formátmi dokumentov a zachovať ich preklad v pôvodnom vizuálnom usporiadaní.
 5. Cieľová skupina: Technická dokumentácia je často určená pre odborníkov, inžinierov, technikov alebo iné zainteresované strany s odbornými vedomosťami. Preklad by mal byť prispôsobený cieľovej skupine a jazyku, ktorý je zrozumiteľný a použiteľný pre daných používateľov.
 6. Korektúra a overenie: Vzhľadom na dôležitosť presnosti a kvality v technickej dokumentácii je dôležité, aby preklad bol korektúrou a overený odborným redaktorom alebo špecialistom z danej oblasti. Toto pomáha odhaliť a opraviť prípadné chyby alebo nezrovnalosti v preklade.

Vzhľadom na tieto špecifiká technickej dokumentácie je dôležité spolupracovať s kvalifikovanými prekladateľmi alebo prekladateľskými agentúrami so skúsenosťami v preklade technických textov, aby sa zabezpečila správna interpretácia a presný preklad dokumentácie.

V súčasnosti asi nenájde firmu, ktorá by nemala vlastnú webovú stránku, a preto aj preklady webových stránok predstavujú typ služby, ktorú poskytujeme úplne bežne. Pre dosiahnutie kvalitného prekladu webovej stránky je dôležité dodržať niekoľko kľúčových faktorov. Tu uvádzame niekoľko aspektov, ktoré by ste mali zvážiť:

 1. Znalosť cieľovej skupiny: Je dôležité mať jasné porozumenie vašej cieľovej skupiny a zameranie vašej webovej stránky. Preklad by mal byť prispôsobený jazyku, štýlu a preferenciám vašej cieľovej skupiny. Ak sa snažíte osloviť konkrétneho trhového segmentu, je dôležité zohľadniť jeho kultúrne, jazykové a sociálne nuansy.
 2. Kvalifikovaný prekladateľ: Pre preklad webovej stránky je dôležité mať kvalifikovaného prekladateľa s odbornosťou v oblasti webu a digitálneho obsahu. Prekladateľ by mal mať schopnosť správne preložiť obsah, zachovať štýl a tón originálu a zabezpečiť, aby bol preklad zrozumiteľný a pútavý pre cieľovú skupinu.
 3. Lokalizácia: Lokalizácia zohľadňuje nielen preklad textu, ale aj prispôsobenie obsahu na základe miestnych kultúrnych a jazykových nuancií. To môže zahŕňať prispôsobenie dátumu a časového formátu, meny, mier, miestnych zvyklostí a iných faktorov podľa krajiny a jazyka, pre ktorý je web lokalizovaný.
 4. Konzistentnosť: Konzistentnosť je dôležitá pre zachovanie jednotného štýlu a kvality prekladu na celej webovej stránke. Je potrebné zabezpečiť, aby boli použité konzistentné prekladové termíny a frázy pre rovnaké pojmy a výrazy. Použitie prekladateľských pamätí a terminologických databáz môže pomôcť udržiavať konzistentnosť v preklade.
 5. Dôkladná revízia: Revízia prekladu je dôležitá fáza, ktorá zabezpečuje správnosť a kvalitu prekladu webovej stránky. Kvalifikovaný revízor by mal skontrolovať preklad na gramatické, štylistické a obsahové chyby. Revízia zaručuje, že preklad je bezchybný a adekvátny.
 6. Testovanie: Pred uvedením preloženej webovej stránky do prevádzky je vhodné uskutočniť testovanie, aby sa zistili a opravili prípadné problémy s prekladom alebo zobrazením textu. To zahŕňa skúšanie funkcionality odkazov, navigácie a overovanie, či sa texty správne zobrazujú a prispôsobujú v rôznych jazykoch a zariadeniach.

Dodržanie týchto faktorov pomôže zabezpečiť kvalitný a efektívny preklad vašej webovej stránky, ktorý bude osloviť cieľovú skupinu a zabezpečí optimálnu používateľskú skúsenosť.

V súčasnosti už neplatí, že požiadavky na kvalitu prekladu sú univerzálne použiteľné pre všetky typy textov. Inak je potrebné pristupovať k prekladu literárneho diela a inak k prekladu e-shopu či prekladu úradných dokumentov. Vždy je potrebné zamerať sa na účel prekladu, cieľovú skupinu, teda čitateľov, a je potrebné aj zvažovať riziko, teda posúdiť, čo by sa mohlo stať, ak by sa v preklade vyskytla chyba. Takéto riadenie, čiže manažment prekladov nazývame „dynamické riadenie kvality prekladu“. Využívame práve takúto formu riadenia, vďaka čomu vám dokážeme zabezpečiť nielen kvalitu prekladu, ale aj včasné dodanie a priaznivú cenu prekladu. S tým súvisí aj výber prekladateľa a výber spôsobu spracovania textu, prípadne využitie moderných informačných technológií ako je Prekladová pamäť TM, riadenie terminológie formou terminologických databáz TB či v posledných rokoch aj správny výber prekladača (napr. Google Translate či DeepL). Ak je to potrebné, dokážeme vám poskytnúť preklad v súlade s normou STN ISO EN17100, platnej pre poskytovanie prekladov, ale zároveň vám dokážeme navrhnúť čo najlepšie riešenie prekladača pre váš e-shop. Často objednávanou formou prekladu je tzv. TEP. Proces prekladu TEP (preklad, editácia, korektúra) je štandardným postupom pri preklade a revízii textov, ktorý sa často používa na dosiahnutie vysokej kvality prekladu. Tu je stručný popis jednotlivých krokov procesu TEP:

 1. Preklad (Translation): V prvom kroku prekladu je prekladateľ zodpovedný za preloženie textu z pôvodného jazyka do cieľového jazyka. Prekladateľ by mal mať odborné znalosti a porozumenie odboru, v ktorom je text zasadený. Po preklade prekladateľ zabezpečuje, aby preklad reflektoval význam, štýl a odkaz pôvodného textu.
 2. Editácia (Editing): V druhom kroku prekladu sa vykonáva editácia prekladu. Editor, ktorý je kvalifikovaný prekladateľ s jazykovými a redakčnými zručnosťami, skúma preklad z hľadiska gramatiky, štýlu, súvislosti a správnosti. Editor upravuje a zlepšuje preklad s cieľom zabezpečiť jasnosť, správnu interpretáciu a gramatickú správnosť.
 3. Korektúra (Proofreading): V poslednom kroku prekladu sa vykonáva korektúra prekladu. Korektor, ktorý je zodpovedný za túto fázu, sa zameriava na overenie pravopisu, interpunkcie a jazykových chýb. Korektor upravuje preklad tak, aby bol bezchybný a gramaticky správny.

Tento proces TEP je navrhnutý tak, aby sa zabezpečila vyššia kvalita a presnosť prekladu. Každý krok má svoju dôležitosť a prispieva k zlepšeniu prekladu a jeho konečnej formy. Proces TEP sa často používa v prekladateľských agentúrach a prekladateľských oddeleniach, kde viacerí odborníci spolupracujú na dosiahnutí čo najlepšieho výsledku. Veľakrát však zákazník má zamestnanca, ktorý urobí záverečnú revíziu a od nás si objednajú len samotný preklad so základnou kontrolou.

Aby sme zabezpečili kvalitu a presnosť prekladu, používame nasledujúce prístupy:

 1. Kvalifikovaní prekladatelia: Spolupracujeme s kvalifikovanými prekladateľmi, ktorí majú odborné znalosti v konkrétnych oblastiach a sú rodenými hovorcami cieľového jazyka. Zabezpečujeme, aby prekladatelia mali skúsenosti a porozumenie pre danú tému, čo zaručuje správnu interpretáciu a preklad textu.
 2. Proces TEP: Používame proces TEP (preklad, editácia, korektúra), kde preklad prechádza cez viacero krokov a kontrol, čím sa zvyšuje kvalita prekladu. Tento proces zahŕňa nezávislú revíziu prekladu a korekcie, čo umožňuje identifikovať a opraviť prípadné chyby alebo nesprávnosti.
 3. Terminologické a pamäťové databázy: Používame terminologické databázy TB, ktoré obsahujú štandardizované prekladové termíny a frázy pre rôzne oblasti. Tieto databázy pomáhajú udržiavať konzistenciu a presnosť prekladu. Okrem toho využívame aj prekladateľské pamäťové systémy TM, ktoré ukladajú preložené segmenty textu a umožňujú ich opätovné použitie, čo zvyšuje efektivitu a konzistentnosť prekladu.
 4. Dôkladná revízia: Každý preklad je podrobený dôkladnej revízii, čo znamená, že kvalifikovaný revízor skúma preklad z hľadiska gramatiky, štýlu, súvislosti a správnosti. Revízor overuje presnosť prekladu a zabezpečuje jeho súlad s pôvodným textom.
 5. Spätná väzba od klientov: Snažíme sa udržiavať otvorenú komunikáciu s našimi klientmi a sústavne zhromažďovať spätnú väzbu ohľadom kvality prekladu. Táto spätná väzba nám pomáha identifikovať oblasti na zlepšenie a prispieva k neustálemu zdokonaľovaniu našej práce.

Všetky tieto opatrenia nám pomáhajú zabezpečiť vysokú kvalitu a presnosť prekladu a zaručiť, že preklad spĺňa očakávania a požiadavky našich klientov.

Pri spracovaní špecifických požiadaviek a štylistických pokynov klienta sa snažíme nasledovať nasledujúci postup:

 1. Dôkladné preskúmanie požiadaviek: Najprv dôkladne preskúmame a porozumieme špecifickým požiadavkám a štylistickým pokynom klienta. Patria sem jazykové preferencie, terminológiu, štýl písania, cielenú skupinu a ďalšie relevantné informácie.
 2. Komunikácia s klientom: Ak máme nejasnosti alebo potrebujeme doplniť informácie, komunikujeme s klientom, aby sme si vyjasnili a presne porozumeli jeho očakávaniam. V prípade potreby konzultujeme s klientom, aby sme získali hlbšie porozumenie špecifických požiadaviek a cieľov.
 3. Vytvorenie štylistickej príručky: Ak je to potrebné, vytvárame štylictickú príručku alebo aktualizujeme existujúcu, ktorá zahŕňa špecifické pokyny týkajúce sa terminológie, gramatiky, štýlu písania a iných štylistických aspektov pre konkrétny projekt alebo klienta.
 4. Konzistentnosť a prekladateľské pamäte: Pri preklade s ohľadom na špecifické požiadavky a štylistické pokyny sa snažíme dosiahnuť vysokú konzistentnosť. Využívame prekladateľské pamäťové systémy, aby sme zabezpečili zachovanie konzistentných prekladových termínov a fráz vo všetkých textoch projektu.
 5. Revízia a overenie: Preklad je podrobený dôkladnej revízii, aby sa zabezpečila zhoda so štylistickými pokynmi a presnosťou vzhľadom na špecifické požiadavky. Revízor sa zameriava na dodržanie štýlu, gramatiky, súvislosti a ostatných aspektov stanovených klientom.

Týmto postupom sa snažíme zabezpečiť, aby špecifické požiadavky a štylistické pokyny klienta boli správne dodržané a aby sme dosiahli spokojnosť a presnosť v preklade.

V rámci prekladateľských služieb spoločnosti ASAP-translation.com sa vždy snažíme od zákazníka získať čo najviac informácií ešte pred realizáciou prekladu, a zabezpečiť tak vysokú kvalitu našich prekladov. Ideálne je, ak má zákazník spracovaný glosár pojmov, ktoré používa. Každá firma má totižto svoje špecifiká v oblasti terminológie, aj keby pracovali zrovna v tej istej oblasti. Napríklad za názvom Obchodný zástupca sa môže v každej firme skrývať niečo iné. Ak zákazník nemá spracovanú terminologickú databázu, snažíme sa nájsť vo firme človeka, aby nám odsúhlasil terminologický glosár, ktorý si pre každého zákazníka vytvárame počas prekladu. Tak schválená terminológia zabezpečí terminologickú konzistenciu všetkých prekladov bez ohľadu na to, koľko prekladateľov preklady vyhotovuje. Užitočnou pomôckou sú aj referenčné materiály v rôznych jazykoch, alebo staršie, už zrealizované preklady, v ideálnom prípade vo forme prekladovej pamäte TM.

Preložený text môže byť odovzdaný vo viacerých formách, v závislosti od požiadaviek a preferencií klienta. Tu sú niektoré bežné formy odovzdania prekladu:

 1. Elektronická forma: Preložený text môže byť odovzdaný vo formáte elektronického súboru, ako je Word, PDF, Excel, PowerPoint, HTML a ďalšie. Elektronická forma je praktická a umožňuje jednoduché použitie preloženého textu v elektronických médiách, webových stránkach alebo v ďalšom spracovaní.T
 2. Tlačená kópia: Ak klient preferuje tlačenú formu preloženého textu, môže byť poskytnutá tlačená kópia preloženého materiálu. Tlačená forma je vhodná na fyzické použitie, distribúciu, archiváciu alebo ak je požadovaná tradičná forma dokumentu.
 3. Prekladateľská pamäť: V prípade, že sa využíva prekladateľská pamäť, klientovi môže byť poskytnutá aj táto pamäťová databáza. Táto forma umožňuje klientovi ďalšie využitie prekladu v budúcnosti a zabezpečuje konzistenciu terminológie a prekladových fráz v rámci projektu.
 4. Online platformy: Existujú aj online prekladateľské platformy, kde sa klientovi poskytuje prístup k prekladu prostredníctvom bezpečného online rozhrania. To umožňuje jednoduchý prístup k prekladu, zdieľanie a spätnú väzbu priamo v systéme.

Dôležité je, aby sa forma odovzdania prekladu dohodla medzi prekladateľskou agentúrou a klientom, aby sa zabezpečila pohodlnosť, praktickosť a spĺňala špecifické požiadavky projektu.