Slovník pojmov v prekladateľstve | ASAP
Je to preklad najrozmanitejšieho druhu a určenia od prekladu marketingových materiálov, obchodnej korešpondencie, rešerší vedeckých prác či preklad odborných publikácií. Vyhotovujú ho prekladatelia s odborným vzdelaním a skúsenosťami.
Termín CAT je skratka z anglického znamená „Computer-Assisted Translation“, niekedy tiež označované ako „Computer-Aided Translation“ a do slovenčiny ho prekladáme ako nástroje pre počítačom podporovaný preklad. Nástroje CAT boli odpoveďou na neúspechy vo vývoji strojového prekladu koncom 20. storočia. Vývojári programov si už v 70. rokoch 20 storočia mysleli, že úspešne dokážu vyvinúť softvér, ktorý samostatne preloží text z jedného jazyka do druhého. Prvým známym experimentom bol tzv. Georgetownský experiment, kedy obrovský počítač firmy IBM preložil cca. 60 viet z ruštiny do angličtiny. Keď neskôr zistili, že samostatný strojový preklad bude musieť chvíľu počkať, prišli na svet s myšlienkou, že ak počítač neviem prekladať samostatne, tak nech si aspoň pamätá vety čo človek už niekedy prekladal, aby ich prekladateľ nemusel prekladať stále odznova. To bol vznik tzv. prekladovej pamäte teda TM, z anglického „Translation Memory“. CAT nástroje výrazne zmenili spôsob, akým dnes prekladatelia pracujú a akým sa riadia prekladateľské projekty. CAT softvér rozdeľuje teda odborne segmentuje dokumenty na menšie úseky - segmenty (najčastejšie vety), ktoré sú uložené v databáze teda prekladovej pamäti TM. V dnešnej dobe prekladatelia a firmy používajú CAT nástroje na zrýchlenie svojej práce a zvýšenie presnosti a konzistencie prekladov. CAT nástroje sa využívajú najmä pri technických prekladoch, avšak ich možnosti tu nekončia. V poslednej dobe, po zvýšení kvality strojového prekladu, sa využíva aj možnosť prepojiť prekladače s CAT nástrojmi. Prekladateľ takto môže využiť nielen segmenty z predchádzajúcich prekladov, ale k dispozícii má aj preklad navrhnutý strojovým prekladačom. Zodpovednosť a rozhodovanie však zostáva na prekladateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou CAT nástrojov sú terminologické databázy, alebo inak povedané odborné glosáre, ktoré zabezpečujú terminologickú konzistenciu (jednotnosť) prekladu. Len vďaka CAT nástrojom je možné dodržať jednotné využívanie terminológie v obrovských a dlhodobých prekladateľských projektoch, na ktorých pracuje súčasne niekoľko prekladateľov. Niektorí prekladatelia sa zo začiatku bránili využívaniu CAT nástrojov a to z dôvodu, že prekladateľské agentúry a firmy využívajúce CAT nástroje si na segmentoch, ktoré boli už preložené a teda nie je potrebné ich prekladať nanovo, iba ich skontrolovať, si tieto firmy uplatňujú zľavy. Oveľa problematickejšie je to však so zľavami za tzv. podobné segmenty, kde prekladateľ musí aktívne zmeniť časť vety, ktorá sa odlišuje od segmentu nachádzajúcom sa v prekladovej pamäti. V súčasnosti o používaní CAT nástrojov už nikto nepochybuje, pretože prácu prekladateľa nielen urýchľujú, ale aj výrazne skvalitňujú bez ohľadu na to, či prekladateľ pracuje pre prekladateľské oddelenie či agentúru, alebo či pracuje pre koncového klienta.
Cieľový jazyk, z anglického „Target Language“ je jazyk do ktorého prekladateľ prekladá východiskový text z tzv. zdrojového jazyka, čiže jazyka originálu. Cieľový jazyk je opakom zdrojového jazyka z anglického „Source Language“. Zdrojový a cieľový jazyk definujú jazykový pár prekladateľského projektu. Z hľadiska využívania aplikácií pre počítačom podporovaný preklad má prekladový projekt vždy len jeden zdrojový jazyk, avšak môže mať prakticky ľubovoľný počet cieľových jazykov.
Existujú mnohé definície globalizácie. Každá z nich môže na proces globalizácie pozerať z vlastného, špecifického pohľadu ako napr. z hľadiska ekonómie, kultúry ale aj jazyka, ktorý je s kultúrou a celkovo ľudským dianím neoddeliteľne spojený. Globalizácia znamená zrýchlenie pohybu a výmeny tovaru, služieb, kapitálu, ľudí, technológií alebo kultúrnych postupov po celej planéte. Globalizácia podporuje a zvyšuje interakcie medzi krajinami, regiónmi a populáciami po celom svete. Tak ako väčšina javov a prináša so sebou pozitíva ale aj negatíva. Medzi pozitíva globalizácie patrí šírenie kultúry a demokracie, zväčšenie trhu a to aj pre menších hráčov na trhu. Medzi negatíva globalizácie patrí likvidácia menších kultúr, šírenie názorov a myšlienok potláčajúcich práva ľudí. Z hľadiska prekladu môžeme globalizáciu chápať ako proces zjednocovania jazyka silou trhu. Vďaka globalizácii sa presadzuje jazyk v súčasnosti najsilnejšej anglo-americkej kultúry, čo prináša so sebou používania až nadužívanie anglicizmov, ale aj príležitosti pre prekladateľov, ktorý pomáhajú presadzovať trhové záujmy celého globalizovaného trhu.
Glosár je zoznam slov a ich ekvivalnetov v cieľovom jazyku špecifický pre danú oblasť, alebo zákazníka. Ak takýto zoznam obsahuje podrobnejší popis týchto slov, resp. iné informácie (napr. gramatické kategórie) hovoríme už o tzv. terminologickej databáze. Z pohľadu jazykovedy je glosár zoznam ťažšie zrozumiteľných slov vyskytujúcich sa v texte a ich vysvetlenie (D. Muglová, Komunikácia, tlmočenie, preklad, Enigma publishing s.r.o., Nitra 2009). Niekedy býva glosár termínom podriadeným slovníku, inokedy sú tieto pojmy rovnocenné a vyskytujú sa paralelne. V súvislosti s počítačom podporovaným prekladom býva pojem terminologická databáza a glosár používané rovnocenne a znamenajú vlastne v oboch prípadoch databázu, v ktorej prekladateľ riadi terminológiu pre konkrétnu oblasť či konkrétneho zákazníka. V reálnej prekladateľskej praxi sa len málokedy stretneme s terminologickou databázou obsahujúcou aj iné kategória ako originál a preklad pojmu. Je to spôsobené časovou náročnosťou spracovania terminológie. Glosár v CAT nástrojoch zabezpečuje terminologickú konzistenciu prekladu a patrí preto k najdôležitejším nástrojom pre dodržanie kvality prekladu. Význam glosárov stúpa najmä s delením projektov medzi viacerých prekladateľov resp. v prekladoch, ktoré sa prekladajú v dlhšom časovom období. Glosár, alebo teda terminologická databáza patrí spolu s prekladovou pamäťou a súborom na preklad medzi tri hlavné piliere prekladateľského projektu.
Vo všeobecnosti pod pojmom internacionalizácia rozumieme činnosť, alebo proces vytvárania niečoho medzinárodného. V oblasti informačných technológií sa pojmy internacionalizácia a lokalizácia často označujú skratkami i18n a L10n. Internacionalizácia je prostriedkom na prispôsobenie počítačového softvéru rôznym jazykom, regionálnym zvláštnostiam a technickým požiadavkám miestneho určenia. K by sme chceli oddeliť význam slova internacionalizácia od pojmu lokalizácia, mohli by sme povedať, že pod pojmom internacionalizácia rozumieme preklad z menej rozšíreného jazyka do niektorého zo svetových jazykov napr. anglického jazyka. Pod lokalizáciou by sme potom rozumeli preklad do jazyka v cieľovom trhu a celkové prispôsobenie produktu pre tento trh. V minulosti sa pojem internacionalizácie a najmä lokalizácia používal takmer výhradne pre preklad softvérov avšak v súčasnosti sa pojem internacionalizácia vo všeobecnosti využíva pre akýkoľvek produkt či službu.
Pod skratkou QA sa skýva kontrola kvality prekladu z anglického Quality Assurance (niekedy sa používa aj Quality Check alebo Quality Control). Je to automaticá kontrola kvality prekladu, ktorá sa zameriava na kontrolu dodržiavania zhody v originálnom texte a v preklade. Automaticky sa na príklad dá skontrolovať zhada v číslach, dátumoch mierach,... Takto sa zabezpečí, že v napr. v preklade zmluvy, nebude namiesto 1 000 000 € uvedené 100 000 €. Podobn sa dá skontrolovať dodržiavanie interpunkčných znamienok na konnic preloženej vety, skontrolovanie či boli všetky segemnty preložené a pod. Na kontrolu kvality prekladu sa využívajú nastavenia v rámci softvéru pre počítačom podporovaný preklad (CAT), ale existujú aj samostatné aplikácie, ktoré väčšinou poskytujú rozsiahlejšie možnosti kontroly kvality prekladu, keďže ide o jednoúčelové softvéry zamerané presne na kvalitu prekladu. Kontrola kvality prekladu funguje jednak automaticky na úrovni každého prekladaného segmentu a to vždy po potvrdení prekladu, alebo ju môže prekladateľ či korektor spustiť samostatne na celý súbor. To sa robí väčšinou po finalizácii prekladu.
Konzekutívne tlmočenie je tlmočenie, pri ktorom tlmočník prekladá až potom, keď rečník dohovorí. Počas prejavu rečníka tlmočník počúva, a robí si poznámky. Po dokončení vety, frázy alebo určitej pasáže tlmočník preloží čo rečník povedal. Konzekutívne tlmočenie si vyžaduje tréning tlmočníka, ktorému sa zlepšuje schopnosť krátkodobej pamäte. Dôležitá je aj schopnosť robenia si zápiskov, ktoré mu pomáhajú, aby „nesstratil niť“ pri tlmočení. Konzekutívne tlmočenie sa využíva pri menších, často neformálnych stretnutiach, pracovných obedoch, exkurziách či prehliadkach objektov resp. pamiatok. Aj keď na konzekutívne tlmočenie nie je potrebná tlmočnícka technika, v dobe kovidovej pandémie sa realizuje konzekutívne tlmočenei často formou konferenčných hovorov. Vďaka tlmočníkovi sa dokážete takto dohovoriť na príklad aj v zahraničí pri návševe lekára, komunikovať v prípade poistnej udalosti a pod.
Lokalizácia je ...
Normovaná strana je ...
Počítačom podporovaný preklad je ...
Posteditácia strojového prekladu je ...
Preklad je ...
Prekladateľ je ...
Prekladateľská agentúra je ...
Tlmočenie je na rozdiel od prekladu...
Internacionalizácia – Kontrola kvality QA – Konzekutívne tlmočenie – Lokalizácia – Normovaná strana – Počítačom podporovaný preklad – Posteditácia strojového prekladu – Preklad – Prekladateľ – Prekladateľská agentúra – Prekladateľská norma ISO17100 – Prepis zvukovej nahrávky – Samostatný prekladateľ – Simultánne tlmočenie – Slovník – Strojový preklad – Šušotáž - Terminológia – Terminologická databáza – Titulkovanie – Tlmočenie – Trados – Translát – Translatológia – Úradný preklad –