Na tejto stránke nájdete odpovede na vaše najfrekventovanejšie otázky ohľadom prekladateľských a tlmočníckych služieb. V prípade, ak ani tu nenájdete potrebné informácie o prekladoch resp. tlmočení, radi Vám pomôžeme nájsť odpoveď na zákazníckej linke 0908 790 586 resp. emailom asap@prelozime.sk.


Svetovo uznávaná norma na dennú kapacitu prekladateľa je 2500 slov (10 normovaných strán). Ak potrebujete preklad rýchlejšie, rozdelíme ho medzi viacerých prekladateľov. Konzistenciu udržíme pomocou špeciálnych prekladateľských softvérov.

Preklad podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol vypracovaný prekladateľom vymenovaným ministrom spravodlivosti a zapísaným v zozname prekladateľov na príslušnom okresnom súde, slúži ako preklad pre štátne orgány a inštitúcie.

Rozsah prekladu sa počíta na normované strany, slová alebo riadky.

Konzekutívne tlmočenie je tlmočenie po krátkych úsekoch, vždy následne po tom, ako rečník dohovorí.

Rečník musí prihliadať na to, že je tlmočený, hovoriť pomalšie a po kratších úsekoch dávať priestor tlmočníkovi na odtlmočenie.

Simultánne tlmočenie prebieha zároveň s hovorením rečníka.

 1. Ak je simultánne tlmočenie dlhšie ako 2 hodiny, spravidla sú potrební dvaja tlmočníci, ktorí sa striedajú.
 2. Na simultánne tlmočenie je potrebné zabezpečiť aj tlmočnícku techniku.
 3. Tlmočníci vždy potrebujú pred tlmočením dostať podporné materiály, aby sa terminologicky pripravili.
 4. Počas niekoľkohodinového tlmočenia si tlmočník potrebuje robiť prestávky.

Rozsah textu určím cez súbor - vlastnosti - štatistika, alebo v ľavom dolnom rohu kliknem na počet slov.

Počet slov vydelím 250.

Rozsah v normovaných stranách sa vypočíta ako počet znakov vrátane medzier deleno 1800.

 1. Rozsah textu v exceli sa určí jeho vykopírovaním do wordu.
 2. PowerPoint má vo vlastnostiach uvedený počet slov.
 3. Rozsah needitovateľného dokumentu (obrázok, PDF) sa určí jeho skonvertovaním do wordu pomocou špeciálneho softvéru.
 4. Niekedy je možné vykopírovať text z PDF do wordu, ale nezachová sa pritom jeho grafický vzhľad.

Prepis sa účtuje na čas strávený prepisom.

Pri dopytovaní ceny a dodacieho termínu prepisu je potrebné uviesť dĺžku nahrávky v minútach a jazyk nahrávky.

Prepis jednej minúty slovenskej nahrávky zvyčajne trvá 5 minút.

 1. Prepis jednej minúty anglickej/nemeckej nahrávky zvyčajne trvá 7-10 minút.
 2. Dĺžka práce závisí od zvukovej kvality nahrávky a od rýchlosti dikcie.
 3. Je možné doobjednať si preklad nahrávky do slovenského alebo cudzieho jazyka.
 4. Pomôckou pre vykonanie prepisu je zoznam rečníkov.

Obsahom korektúry môže byť slovenský alebo cudzojazyčný text.

Účtuje sa na zdrojové slová alebo na dĺžku práce v hodinách.

Korektor prekladu sa zameriava na preklepy, čiarky, gramatiku, syntax, presnosť, typografiu a formát. Iný druh korektúry je korektúra štýlu.

 1. Korektúra sa vykonáva pomocou zapnutej funkcie sledovania zmien vo worde alebo pomocou funkcie komentárov v PDF.
 2. Korektúru odbornej terminológie vykonáva odborník z danej oblasti.
 3. Predtlačová korektúra sa zameriava už iba na typografiu, delenie slov na konci odsekov, neporušenosť fontov, prípadne súlad číslovania v obsahu a v dokumente.
 4. Vždy, ak má ísť dokument do tlače, okrem bežnej jazykovej korektúry a korektúry presnosti je nutné vykonať aj predtlačovú korektúru.

Cena tlmočenia sa určuje podľa počtu odtlmočených hodín, podľa toho, či ide o konzekutívne alebo simultánne tlmočenie, podľa počtu tlmočníkov a podľa cestovných nákladov, ktoré tlmočník vynaloží na premiestnenie sa na miesto tlmočenia.

Pri stanovení rozpočtu na tlmočenie netreba zabúdať ani na tlmočnícku techniku.

Pre stanovenie ceny za tlmočnícku techniku je potrebné uviesť jazyk a počet účastníkov akcie.

 1. Niektorí tlmočníci si stanovujú cenu na poldeň alebo na deň.
 2. Tlmočníkovi je potrebné honorovať aj prestoje a precestovaný čas.
 3. Precestovaný čas sa spravidla platí v polovičnej sadzbe.
 4. Tlmočníkovi je potrebné zabezpečiť občerstvenie a obedy a v prípade niekoľkodňového tlmočenia aj nocľah.