Všeobecné obchodné podmienky ASAP-translation.com , s.r.o. I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1. „Poskytovateľom“ sa rozumie spoločnosť ASAP-translation.com , s.r.o. Boženy Němcovej 4, 94901 Nitra, Slovakia, IC/Co.Reg.: 35936339, ICDPH/VAT: SK2022011728 2. „Objednávateľom“ sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej Poskytovateľ zabezpečuje na základe jej objednávky služby. 3. Predmetom plnenia je zabezpečovanie služieb súvisiacich s predmetom podnikania Poskytovateľa, najmä prekladov a jazykových korektúr (ďalej len „prekladateľské služby“) a tlmočníckych služieb (ďalej len „tlmočnícke služby“) podľa požiadaviek uvedených v objednávke Objednávateľa doručenej Poskytovateľovi. 4. Zmluva medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká: i) na základe objednávky Objednávateľa uskutočnenej faxom, elektronicky (e-mailom alebo prostredníctvom formuláru na internetovej stránke Poskytovateľa) alebo objednávky doručenej osobne (Objednávateľ môže objednávku uskutočniť aj inou formou, ak s tým Poskytovateľ súhlasí) a na základe potvrdenia takejto objednávky Poskytovateľom; ii) na základe uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb (tlmočnícke služby) alebo zmluvy o dielo (prekladateľské služby) (ďalej len „zmluva o poskytovaní služieb“). 5. Dohodnuté podmienky zmluvného vzťahu je možné písomne meniť, dopĺňať alebo zrušiť iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán, ak nie je uvedené inak. 6. Objednávateľ sa objednávkou zaväzuje za požadované prekladateľské služby alebo tlmočnícke služby zaplatiť Poskytovateľovi odmenu. Záruka kvality: nami vypracovaný preklad vypracoval • rodený hovorca v danom jazyku (okrem úradného prekladu, ktorý vyhotovil prekladateľ vymenovaný Ministrom spravodlivosti SR), pokiaľ nie je s objednávateľom dohodnuté inak. • vypracoval prekladateľ, ktorého schopnosti boli preverené dodanými službami • prešiel kontrolou pravopisu a celistvosti prekladu • bol vypracovaný za použitia špecifickej terminológie. Ak objednávateľ neposkytol vlastný terminologický glosár, prekladateľ použije všeobecne používanú terminológiu. • prešiel kontrolou terminologickej konzistencie /len ak bol dodaný v elektronickej editovateľnej podobe vo formátoch doc, txt, rtf, xls, ppt, html/ • prešiel kontrolou zhody numerických údajov /len ak bol dodaný v elektronickej editovateľnej podobe vo formátoch doc, txt, rtf, xls, ppt, html/ • ak nie je v objednávke stanovené inak, je dodaný vo formáte MS Word so základným formátovaním /nadpisy, odseky, stĺpce, farebný text, neštruktúrované tabuľky/ • zodpovedá obsahom originálu a je určený na všeobecné použitie, pre prípadné iné použitie /napr. právne služby, tlačový výstup, umelecký text/ je potrebné vopred upozorniť pri objednávke,inak je takéto použitie prekladu na zodpovednosť objednávateľa, Mlčanlivosť: Preklad a jeho obsah podlieha mlčanlivosti a nebude poskytnutý tretej strane, okrem zamestnancov ASAP-translation.com s.r.o. a subdodávateľov /ako napr. prekladatelia, korektori, DTP pracovníci,/, potrebných pre splnenie predmetu objednávky Zodpovednosť za škodu: Spoločnosť ASAP-translation.com, s.r.o. zodpovedá za neúmyselnú škodu spôsobenú chybným prekladom do výšky trojnásobku ceny prekladu, maximálne však v rozsahu poistenia uzavretého na sumu 33193,-eur (1 mil. Sk). Reklamácia: Preklad je možné reklamovať maximálne do 3 kalendárnych dní od dodacieho termínu v tejto objednávke, inak je považovaný za akceptovaný a platba musí byť uhradená v súlade uvedeného s faktúrou Platba: Platba za službu musí byť vykonaná v súlade s vystavenou faktúrou (splatnosť 21 dní) Autorské právo: Dodávateľ udeľuje objednávateľovi právo použiť autorské dielo bez akéhokoľvek obmedzenia. Urovnanie sporov: Rozhodným právom pre vzťahy vzniknuté z tejto zmluvy je platný právny poriadok SR. Doručenie: za potvrdenie doručenia sa považuje email automaticky odoslaný zo zabezpečeného systému asaptranslationcom.egnyte.com resp. el. zápis prístupu k dokumentu v danej databáze alebo potvrdenie doručenia el. poštou Ponuka je platná do 17:00 hod. v deň vytvorenia objednávky. V prípade neskoršieho odovzdania podpísanej objednávky si dodávateľ vyhradzuje právo na posunutie dodacieho termínu. Rozhodné právo a jurisdikcia: Všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú medzi objednávateľom a dodávateľom z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej existenciu, platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred rozhodcovským súdom vedeným Arbitrážnym domom, a.s., ČSA 24, Banská Bystrica 974 01, IČO: 36 756 202. V prípade neuhradenia faktúry do dátumu splatnosti sa bude fakturovať pokuta z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň nasledujúci po dni splatnosti faktúry. Platba: Platba za službu musí byť vykonaná v súlade s vystavenou faktúrou (splatnosť 21 dní). Pre prípad omeškania objednávateľa s plnením podľa tohto bodu sa dohodou zmluvných strán stanovuje sadzba úroku z omeškania vo výške 20 % p.a..a pre prípad omeškania viac ako 30 dní sa stanovuje zmluvna pokuta 100 €.